ClickOnce היא טכנולוגיה של מיקרוסופט שמאפשרת להריץ התקנה של אפליקצית WebForm או Console application בעזרת קליק אחד מהאינטרנט,מהרשת או מדיסק.
ניתן לקבוע עדכונים ודרכים שונות לגשת לאפליקציה לאחר ההתקנה (מתפריט ההתחלה ומשולחן העבודה) אך לא נפרט על כך במדריך זה (מצורפים קישורים עם עוד מידע). מדריך זה רק יסביר כיצד להגדיר את האפליקציה כClickOnce application בכדי שניתן יהיה להתקין אותה בקליק אחד מדף אינטרנט , ללא הרצה ידנית של קובץ מהדיסק.