Grid View הינו הפ'צר אשר מאפשר לכם לראות ישירות מה-Dock תיקיות ואת כל הקבצים בתוכם.
במדריך זה אסביר בקצרה איך לשנות את גודל האייקונים בקלות.