• הרשם


תקנון "בקלות".

ברוכים הבאים. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לנשים ולגברים כאחד.


הגדרות בתקנון זה:
"בקלות" או "האתר" – אתר האינטרנט בקלות, המאוחסן בכתובת www.bekaloot.co.il

"הנהלת האתר" – מייסד האתר, מנהליו ומפעיליו, וכל אדם אחר שהוסמך על ידם למטרה זו.

"המשתמש" – כותבי העצות והערכים באתר.
"הקורא" – הצופים באתר.

איסור פרסום באתר

 

אין לכתוב באתר תכנים פרסומיים בין אם סמויים או גלויים ללא רשות מנהלי האתר לרבות לינקים, שמות חברות ועסקים, אישים וכד'.


אין לפרסם באתר מידע מכל סוג שהוא, שהוא בלתי חוקי, בעל אופי מיני בוטה, טורדני, מעליב, עוין, מזיק, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, מעודד ביצוע עבירה פלילית, עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.

הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה לשלול ולחסום תוכן ומשתמשים אלו, אולם לא תמיד יצלח הדבר. האחריות לפרסום חומר כאמור מוטלת על המשתמש בלבד, והוא יישא בתוצאותיו.


מידע אישי שנמסר באתר
האתר ניזון ממשתמשים המפרסמים מידע ועצות שהם חיברו, וחשוף ברשת האינטרנט. על כן, על המשתמש לנהוג משנה זהירות במוסרו פרטים אישיים – כגון כתובות, מספרי טלפון וכד'.


הצגת תכנים באתר
האתר כולל מאגר מידע מקיף של עצות, טיפים ותשובות לשאלות יומיומיות בשלל נושאים. להנהלת האתר מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

המידע והתכנים המתפרסמים באתר אינם מתפרסמים תמיד מטעמה של הנהלת האתר, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. על הצופה להתייחס לעצות בהתאם, וממילא לא לקחתן כתחליף לייעוץ אנשי מקצוע.

האתר עשוי לכלול קישורים למידע ותכנים המתפרסמים באתרים אחרים באינטרנט. אתרים אחרים אלה אינם קשורים לאתר או להנהלתו.


תיקון שגיאות
אף כי בתהליך פרסום התכנים והמידע באתר נעשה מאמץ להקפיד על מהימנות העובדות והנתונים, מטבע הדברים, יתכנו גם טעויות בפרסום. אם אתה סבור שפרסום כלשהו באתר שגוי, נא הודיענו.


מידע מסחרי ופרסומות
האתר עשוי לכלול מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. פרסום מידע

מסחרי או פרסומות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים

המוצעים בהם למכירה.
הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות המפורסמות בו, ואינה מוודאת את תוכן הפרסומים הללו ואמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.

כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר אינה צד לכל עסקה כזאת והיא לא תשא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן.


אחריות הצופה
לא תישמע טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות של התכנים והמידע באתר,

יכולותיהם, מגבלותיהם, דיוקם, תועלתם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעוררו פרסומי המידע.

הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך ולמחשבך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר ו/או על המידע והתכנים המופיעים בו, לרבות מידע המתפרסם על-ידי צדדים שלישיים ו/או כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע באתרים שתגיע אליהם באמצעות התכנים באתר.


תקינות האתר
הנהלת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, תינתן כסדרה או בלא הפסקות, תתקיים בבטחה וללא טעויות, ותהיה חסינה מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.


פרטיות
ר' מדיניות הפרטיות של האתר.

קניין רוחני
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו לרבות סימני מסחר, תמונות, צילומים, טקסטים וקוד מחשב מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של הנהלת האתר מראש ובכתב. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע, בתכנים ובנתונים המתפרסמים באתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.


כאשר אתה מוסר מידע, המיועד לפרסום באתר, אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום אתה מקנה להנהלת האתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לבצע בפומבי ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה.


מסירת מידע הפוגע בזכויות יוצרים (כגון תמונות, רשימות וכו' המוגנים ע"י חוק זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני) היא על אחריות המשתמש בלבד.
שינוי תנאי השימוש
הנהלת האתר רשאית, בכל עת, לשנות תקנון זה ובמידת האפשר תינתן הודעה על כך באתר, שבוע ימים לפני שהשינויים יכנסו לתוקף. מומלץ לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר, על-מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

שינויים באתר
הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה, היקפם וזמינותם של התכנים והמידע הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופיו של האתר ובשינויים הטכנולוגיים המתרחשים מעת לעת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הנהלת האתר רשאית לערוך מעת לעת שינויים, תיקונים או מחיקה של מידע המפורסם באתר, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר אינה מתחייבת, אפוא, שמידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר גם בהמשך.


הפסקת השירות
הנהלת האתר רשאית, בכל עת, להחליט על הפסקת פעילות האתר, באופן חלקי או מלא, או לשנות את מהותו. במידת האפשר תינתן הודעה על כוונה לעשות כן וההודעה תפורסם בעמוד הבית של האתר.

דין ושיפוט
הדין החל על השימוש באתר ועל תנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד.

פרסומות באתר וקבצי cookies
חלק מהמודעות המתפרסמות באתר שותלות עוגיות (קבצי cookie) במחשבו של המשתמש לאחר הקלקה עליהן, קבצים אלא אינם פוגעים בשום פנים ואופן בתפקודו של המחשב ואין בהם כל זדון,
תפקידם לאפשר למפרסם בקרה על הפרסום שלו וניתוח סטטיסטי של ביצועי המודעות שלו.מדיניות פרטיות
הנהלת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת הנהלת האתר במידע, הנמסר לה על ידך או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.


מידע שאתה מוסר לפרסום באתר
חלק מהשירותים באתר, כגון הוספת מידע על ידי משתמשי האתר, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. אינך חייב למסור פרטים אלה, אך בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל והנהלת האתר תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, יתכן שתתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירותים.


הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע בבעלותה ובניהולה של הנהלת האתר. ולא יוצגו או יימכרו לכל גוף שלישי.


מידע הנאסף בעת השימוש באתר

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה ניגשת לאתר (IP Address) ועוד. הנהלת האתר תשמור את המידע במאגריה.


השימוש במידע

השימוש בנתונים הנמסרים על ידך ובנתונים הנתונים אודות השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:


* כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;


* לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך;


* לצורך פרסום הודעות ומידע על ידך באתר;


* כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת;


* הנהלת האתר רשאית לפנות אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, או בדרכי תקשורת נוספות, ולספק לך מידע בדבר שירותיהם, לרבות תגובות שהתקבלו באתר למידע שפרסמת או תשובה לשאלה שהצבת באתר וכן מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מידע שהם עצמם פרסמו ובין אם מידע שיקבלו לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים;


* ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;


* לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר;


* לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.


מסירת מידע לצד שלישי

הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:


* במקרה שתפר את תנאי השימוש הכלליים באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או נסיון לבצע פעולות כאלה;


* אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;


* בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר;


* בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;


* הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות ולגופים אחרים בשליטתם, ובלבד שישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;


* אם הנהלת האתר תארגן את פעילות האתר במסגרת אחרת - וכן במקרה שתמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.


אנו נעזרים בחברות פרסום של צד שלישי לצורך הצגת מודעות כשאתה מבקר באתר האינטרנט שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות במידע (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) על הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך.


אבטחת מידע

הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות לאבטחת מידע. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.


זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.


בנוסף, אם המידע שבמאגרי הנהלת האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. הנהלת האתר תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש למנהלי האתר לשם ניהול עסקיהם - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר בידיהם על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה הנהלת האתר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לה לפעול כאמור.


שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניותזו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. 
כל הזכויות שמורות © בקלות - מדריכים לכל צורך 2014.